Location:首页 > Contact Us
Contact Us
时间:2011-09-19 18:34:18 点击:44

ADDNo.2318,Yuhangtang Rd, Cangqian, Yuhang District, 311121, Hangzhou, Zhejiang,P.R.China

Zip code:310036

Tel:+86-571-28867699,

FAX:+86-571-28867699.+86-571-28867937

E-mail:csx@hznu.edu.cn